Мови

  • Русский

Кешбек студентський

з 25 квітня 2020 до 25 травня 2020

25 переможцям даруємо кешбек 100% за всі купівлі в період акції.

25 переможцям даруємо кешбек 100% за всі купівлі в період акції.

Хто бере участь в акції?

Студенти з ІПН. Навчальні заклади має бути підключено до програми «Мобільний студентський квиток».

Як стати учасником акції?

  1. Авторизуйтеся в програмі «Мобільний студентський квиток».
  2. Зареєструйтеся в акції.
  3. Оплачуйте свої купівлі карткою Visa від ПриватБанку.

Які подарунки?

25 переможцям повертаємо кошти, витрачені на купівлі карткою Visa від ПриватБанку.

Максимальний кешбек одному переможцю за період акції – 10 000 грн.

Для учасників програми «Мобільний студентський квиток» діє спеціальна пропозиція.

До 25.05.2020 реєструйтеся та здійснюйте будь-які купівлі карткою Visa від ПриватБанку.

Наприкінці акції ми випадковим чином оберемо 25 переможців, яким повернемо 100% коштів, витрачених на купівлі в акційний період.

 Вітаємо переможців!

 

  Поширені запитання

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні правила Акції
«Кешбек студентський»

1. Терміни та загальні положення Правил:
1.1. Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») акції «Кешбек студентський» (надалі – «Акція»), організатором якої є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – «Організатор»), визначаються порядок та умови її проведення и Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції: Акція діє в Україні та за її межами за витрати, здійснені картками Visa, які емітовані АТ КБ «ПРИВАТБАНК». До участі в Акції допускаються всі витрати, здійснені Учасниками з фізичною присутністю картки у POS-терміналах, що є законно діючими відповідно до законодавства країни розташування терміналу, з оплати не заборонених законодавством країни розташування POS-терміналу товарів, робіт чи послуг, а також операції з оплати товарів та послуг на інтернет-сайтах розташованих в Україні та за її межам.
1.3. «Період проведення Акції»: акція проводиться в період з 25 квітня 2020 року до 25 травня 2020 року (включно).
1.4. Заохочення – в розділі 4 цих Правил (далі – Заохочення).
1.5. Учасники Акції: фізичні особи – громадяни України, авторизовані студенти у проекті «Мобільний студентський квиток», які мають ІПН та зареєструвалися за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції https://promos.privatbank.ua/, визначеною Організатором, протягом Періоду Акції (згідно з п. 1.3. Правил) розраховувалися в POS-терміналах та через інтернет картками Visa, які емітовані АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Виконавця/Партнера, члени їх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їх сімей.
1.6. «Переможець» - це Учасник, що має право на отримання Заохочення за результатами розіграшу згідно з п. 4. цих Правил, і який виконав умови п.п. 3.1 цих Правил з метою отримання Заохочення.
1.7. «Офіційна сторінка Акції» - вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою Інтернет – адресою https://promos.privatbank.ua/ua/spring_100 (надалі – «Офіційна сторінка»).
1.8. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, а також Подарунку Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії Правил на Офіційній сторінці.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомірність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.2. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
3.1.1. Пройти авторизацію в Мобільному студентському квитку.
3.1.2. Провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції https://promos.privatbank.ua/, визначеною Організатором.
3.1.3. Замовити або оформити віртуальну карту Visa (у випадку, якщо її ще немає у Учасника).
3.1.4. Здійснювати покупки з картки Visa.

4. Заохочення Акції та порядок їх отримання.
4.1. Організатор компенсує витрати за покупки через POS-термінали або через інтернет картками Visa, які емітовані АТ КБ «ПРИВАТБАНК», згідно умов акції, на основний рахунок картки Клієнта у розмірі суми, що була витрачена протягом Періоду проведення Акції (далі – Заохочення Акції).
4.2. Загальна сума повернень грошових коштів (Заохочень Акції) одному Учаснику за весь період Акції – не більше ніж 12 422,36 грн без урахування податку. З урахуванням податку за весь період акції Учасник не може отримати більше 10 000 грн.
4.3. Зарахування Заохочення:
Переможцям акції Заохочення буде зараховано до 10.06.2020
4.4. Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п. 4.1 Правил, обмежена. Буде визначено 25 переможців, які отримують Заохочення.
4.5. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, Акції здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.7. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Обмеження
5.1. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. До участі в акції не допускаються співробітники Організатора та особи які не мають особистого ідентифікаційного податкового номеру України.
5.2. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.3. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6. Умови виплати винагороди.
6.1. Винагорода зараховується Учасникам Акції, які виконали умови п. 3 цих Правил.
6.2. Винагорода повертається разово на основний рахунок гривневої картки Visa (у період з п. 4.3. Правил Акції). Пріоритет для виплати винагороди – Картка для виплат.
6.4. У разі відсутності активної гривневої Картки для виплат Visa в Учасника Акції виплата винагороди проводиться на Картку «Універсальна» Visa.

7. Персональні дані
7.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору на збирання, зберігання та обробку наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю та на передачу таких даних Партнеру.
Кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
7.3. Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
7.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

8. Додаткові умови:
8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/
8.2. Партнер, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ним третіх осіб, обставини, внаслідок яких Участь в Акції стає неможливою.
8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, стосуються виключно Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
8.5. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються відповідно до чинного законодавства України.