Мови

Cashback на рахунок "Бонус Плюс"

Хто може брати участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники карток Visa GOLD.

Як взяти участь в акції?
Для участі в акції необхідно оплачувати покупки в Європі карткою Visa GOLD на суму від 100 доларів США в еквіваленті.

Чи потрібно реєструватися в акції?
Реєстрація в акції не потрібна. Клієнт автоматично зараховується до отримання cashback в разі виконання умов акції.

Які заохочення чекають на учасників акції?
Cashback в розмірі 1% від суми транзакції на рахунок клієнта "Бонус Плюс".

З 20 липня по 30 вересня 2017 року оплачуйте карткою Visa Gold в Європі за кордоном - отримуйте cashback

Поширені питання

 
 
 
 

«Сплачуйте карткою Visa Gold за кордоном в Європі - отримуйте cashback»
(далі – Правила)
1. Строки та загальні положення Правил:
1.1. Цими офіційними Правилами рекламної акції «Сплачуйте карткою Visa Gold за кордоном в Європі - отримуйте cashback» (далі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Переможців Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції. Акція діє на території країн Європи, де приймаються картки Visa, окрім України, а саме:
- Австрія
- Албанія
- Андорра
- Бельгія
- Бiлорусь
- Болгарія
- Боснія і Герцеговина
- Ватикан
- Великобританія
- Гібралтар
- Греція
- Данія
- Естонія
- Ірландія
- Ісландія
- Іспанія
- Італія
- Кіпр
- Латвія
- Литва
- Ліхтенштейн
- Люксембург
- Македонія
- Мальта
- Молдова
- Монако
- Нідерланди
- Німеччина
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Сан-Марино
- Сербія
- Словаччина
- Словенія
- Угорщина
- Фінляндія
- Франція
- Хорватія
- Чехія
- Чорногорія
- Швейцарія
- Швеція
До участі в Акції допускаються всі операції, що здійснені учасниками за допомогою картки в POS-терміналах, що є законно чинними відповідно до законодавства країни розташування термінала, з оплати не заборонених законодавством країни розташування POS-термінала товарів, робіт чи послуг. Визначення переможців відбувається на території України відповідно до законодавства України.
1.3. Період проведення Акції: з 00:00 20 липня 2017 року до 23:59 30 вересня 2017 року за київським часом (включно).
1.4. Заохочення. Детальніше – в розділі 4 цих Правил (далі – Заохочення).
1.5. Учасник Акції – особа, яка відповідає вимогам цих Правил та виконала всі умови, встановлені цими Правилами.
Учасниками можуть бути лише дієздатні фізичні особи – держателі карток Visa Gold, які діють особисто, у власних інтересах, досягли віку 18 років на дату початку Акції, є громадянами України та на законних підставах перебували під час періоду Акції за кордоном (далі – Учасник та/або Учасники).
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Організатора, члени їх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їх сімей.
1.6. Організатором Акції є Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі – Банк). Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.
1.7. Офіційна сторінка Акції. Правила буде розміщено для публічного доступу за такою інтернет-адресою: https://promos.privatbank.ua/ua/promos/splachuyte-kartkoyu-visa-gold-za-... (далі – Офіційна сторінка).
1.8. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники Акції зобов’язуються:
2.1.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.
2.1.2. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам.
2.1.3. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.
2.2. У разі отримання Учасником права на Заохочення такий Учасник має за вимогою Організатора надати дані/документи для ідентифікації своєї особи.
2.3. Надання Учасником неправильних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т. ч. вигаданих, звільняє Організатора від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав неправильні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.
2.4. Організатор не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.
2.5. Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та свою повну та безумовну згоду з ними шляхом прочитання цих Правил. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень. У разі порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції
3.1. Щоб узяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити такі дії:
3.2. Здійснити оплату однією з дійсних карток Visa Gold, емітованих Організатором (далі – Картки), за товари, роботи чи послуги (далі – Операція) через POS-термінал з фізичною присутністю картки у будь-якій з країн Території проведення Акції.
3.3. До участі в Акції НЕ допускаються такі Операції:
1) що не відповідають умовам цих Правил;
2) здійснені в мережі Інтернет (онлайн-операції);
3) переказ коштів та поповнення рахунків;
4) отримання готівки через банкомати, відділення банків та/або інші кредитно- фінансові установи;
5) здійснені з використанням карток, що не належать Учасникам.

4. Заохочення Акції та порядок їх отримання.
4.1. За кожну оплату на суму від 100 доларів США в еквіваленті за курсом Національного банку на перше число поточного місяця, здійснену однією з карток Visa Gold, емітованих організатором, за товари, роботи чи послуги через POS-термінал у будь-якій з країн Території проведення Акції, нараховується cashback 1% на рахунок «Бонус Плюс». Cashback нараховується до десятого числа місяця, наступного за місяцем здійснення Операції.
4.2. Банк не несе відповідальності за подальше використання Заохочень Учасниками після їх одержання, зокрема за неможливість Учасників скористатися наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
4.3. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків із Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.4. Право на участь в отриманні Заохочення мають ті Учасники Акції, які виконали умови Правил відповідно до розділу 3 цих Правил.
4.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.6. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.
4.7. За весь період акції cashback не може перевищувати в сумі 200 доларів США в еквіваленті на одного клієнта.

5. Обмеження
5.1. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Організатора, зокрема через відсутність у Переможця необхідних документів тощо.
5.2. Отримати Заохочення може лише Учасник, який здобув право на отримання Заохочення. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
5.3. Якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.4. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів та адрес).
5.5. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор): стихійні лиха; пожежа; повінь; військові дії будь-якого характеру; блокади; зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України; оголошення про мобілізацію; введення воєнного чи надзвичайного стану; інші обставини, непідвладні контролю з боку Організатора.

6. Персональні дані
6.1. Учасник діє від свого імені, добровільно та самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.

7. Інші умови
7.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
7.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Сплачуйте карткою Visa Gold за кордоном в Європі - отримуйте cashback» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.