Паркуйтесь выгодно! Cashback за парковку - до 100 грн в неделю!

с 1 декабря 2018 по 31 января 2019

Акция завершена!

Акция завершена!

Кто может участвовать в акции?
Резиденты Украины, пользователи гривневых карт ПриватБанка платежной системы Visa в возрасте от 18 до 70 лет.

Как принять участие в акции?
Оплатить парковку в период с 01.12.2018 по 31.01.2019 в г. Львове через паркомат или через мобильное приложение Приват24.

Какое вознаграждение ждет участников акции?
Cashback стоимости второго часа парковки в день, каждый день.

Выплата кэшбек будет проводиться на следующей неделе за предыдущую.

Адреса парковок, которые принимают участие в акции

1. площадь Мицкевича, 10
2. проспект Шевченко, 5
3. проспект Шевченко, 11
4. проспект Шевченко, 24
5. проспект Шевченко, 10
6. улица Словацкого, 4
7. улица Чайковского (Стефаника), 26
8. улица Чайковского (Шевченко), 9
9. площадь Маланюка, 3
10. улица Сечевых Стрельцов, 9
11. улица Сечевых Стрельцов, 3
12. улица Коперника, 23
13. улица Костюшко, 14
14. улица Гнатюка, 22
15. улица Князя Романа, 1
16. улица А. Герцена, 4
17. улица Гавришкевича, 7
18. улица Гавришкевича, 13
19. улица Ковжуна, 7
20. улица Менцинского, 1
21. улица Томашевского, 4
22. улица Волошина, 4
23. улица Григорьевича, 4
24. улица Грушевского, 9
25. улица Стефаника, 3
26. улица Стецько, 5
27. улица Подвальная, 7
28. улица Фредра, 4
29. улица Наливайко, 7

1. Терміни та загальні положення Правил.
1.1. Цими Офіційними правилами акції акції ПриватБанку і платіжної системи Visa «Паркуйся безкоштовно» (далі – Акція) організатором якої є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор)» визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції: Акція проводиться виключно в місті Львів.
1.3. Акція проходить з 01.12.2018 по 31.01.2019 (далі - період проведення акції) .
1.6. «Заохочення» - детальніше в розділі 4 цих Правил (надалі – «Заохочення»).
1.7. «Учасник Акції» фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та які у період акції оплатили картою платіжної системи Visa парковку в місті Львів в паркоматах або через мобільний додаток Приват24.
1.8. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії правил на Офіційній сторінці.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такогоУчасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.2. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії: - оплатити картою Приватбанку платіжної системи Visa парковку в місті Львів в паркоматах або через мобільний додаток Приват24, більше однієї години на день.

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1. Організатор одноразово повертає вартість другої години паркування на день.
4.2. Максимальна кількість безкоштовних годин - одна (не більше 20 грн, один раз на день на одного учасника акції).
4.3. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, Акції здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.5. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Обмеження.
5.1. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. До участі в акції не допускаються співробітники Організатора та особи які не мають особистого ідентифікаційного податкового номеру України.
5.2. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.3. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.4. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс- мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6. Умови виплати винагороди.
6.1. Подарунок повертається на рахунок карти, з якої здійснено оплату паркування або будь-яку іншу власну картку ПриватБанку платіжної системи Visa в гривні, не пізніше 20 числа місяця, що настає після закінчення.

7. Персональні дані
7.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору на збирання, зберігання та обробку наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю та на передачу
таких даних Партнеру. Кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
7.3. Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
7.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

8. Додаткові умови:
8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/ .
8.2. Партнер, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою.
8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь- яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
8.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Паркуйтесь выгодно! Cashback за парковку - до 100 грн в неделю!» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.