Бесплатный билет!

с 1 марта 2019 по 31 мая 2019

Акция завершена!

Акция завершена!

Кто может участвовать в акции?
Клиенты ПриватБанка - владельцы любой карты ПриватБанка, в возрасте от 6 до 70 лет с наличием ИНН.

Как принять участие в акции?
Оплатить любой платежной картой ПриватБанка в Криворожском электротранспорте (терминал для оплаты банковской картой на турникете).

Какое поощрение ждет участников акции?
Стоимость второй поездки в день - бесплатная. Под «бесплатным проездом» понимается возмещение стоимости второй оплаты на карту клиента в период действия акции.

 Частые вопросы

 
 
 
 
 

Офіційні Правила проведення Акції
«Безкоштовний квиток»

1. Терміни та загальні положення Правил.
1.1. Цими Офіційними правилами акція ПриватБанку «Безкоштовний квиток» (далі – Акція) організатором якої є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор)» визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції:
Акція проводиться виключно в місті Кривий Ріг.
1.3. Акція проходить з 01.03.2019 по 31.05.2019 (далі - період проведення акції) .
1.6. «Заохочення» - детальніше в розділі 4 цих Правил (надалі – «Заохочення»).
1.7. «Учасник Акції» фізичні особи – резиденти України, віком від 6 до 70 років з наявністю ІПН та протягом Періоду Акції, згідно з п. 2 Правил, оплатили за допомогою платіжної картки емітованої Організатором поїздки в Криворізькому електротранспорті (термінал для оплати банківською картою на турнікеті).  (надалі - «Учасник» та/або «Учасники»).
1.8. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії правил на Офіційній сторінці.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.2. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом
Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
- оплатили за допомогою платіжної картки емітованої Організатором поїздки в Криворізькому
електротранспорті (термінал для оплати банківською картою на турнікеті).

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1. Для клієнта виконавшого умови цих Правил вартість другої поїздки в день - безкоштовна.
Під "безкоштовним проїздом" мається на увазі відшкодування вартості другого проїзду на
карту з якої здійснено оплату проїзду або будь-яку іншу власну картку емітовану
Організатором, Учасника в гривні, не пізніше 20 числа місяця, що настає після закінчення..
4.2. Максимальна кількість безкоштовних поїздок в день - одна (не більше 3 грн, один раз на
день на одного учасника акції)
4.3. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень,
зокрема ПДФО та військового збору, Акції здійснюються Організатором відповідно до
чинного законодавства України.
4.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.5. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

5. Обмеження.
5.1. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. До участі в акції не допускаються співробітники Організатора та особи які не мають особистого ідентифікаційного податкового номеру України.
5.2. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.3. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.4. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс- мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6. Умови виплати винагороди.
6.1. Винагорода зараховується Учасникам Акції, які виконали умови п. 3 цих Правил.
6.2. Винагорода повертається на основний рахунок гривневої картки, відповідно до розділу 4. протягом Періоду Акції. Пріоритет виплати винагороди — Картка для виплат

7. Персональні дані
7.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особ діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник
Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору на збирання, зберігання та обробку наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю та на передачу таких даних Партнеру. Кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
7.3. Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
7.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

8. Додаткові умови:
8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/ .
8.2. Партнер, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою.
8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь- яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
8.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Бесплатный билет!» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.