Мови

Розраховуйтесь карткою Visa - отримуйте cashback

з 1 червня 2018 до 31 серпня 2018

Cashback 1% за розрахунки у POS-терміналах за кордоном.

Кількість учасників вже досягла
336
осіб
Зареєструйтесь і Ви:

Cashback 1% за розрахунки у POS-терміналах за кордоном.

Хто може брати участь в акції?
До участі в акції допускаються дієздатні фізичні особи – громадяни України, 18-60 років, клієнти ПриватБанку.

Як взяти участь в акції?
Розраховуйтесь карткою Універсальна Visa Gold чи карткою Універсальна Visa Gold з фото від ПриватБанку у POS-терміналах за кордоном.

Чи потрібно реєструватися в акції?
Так. Необхідно зареєструватися в акції за своїм фінансовим номером телефону.

Яка винагорода чекає на учасників акції?
Cashback 1% за кожні витрачені 100 доларів (еквівалент).
За весь період акції cashback не може перевищувати 200 доларів (у сумі).

З 01.06.2018 до 31.08.2018 розраховуйтесь карткою Універсальна Visa Gold чи карткою Універсальна Visa Gold з фото від ПриватБанку у POS-терміналах за кордоном, та отримуйте cashback 1% за кожні витрачені 100 доларів (еквівалент).

Поширені питання

 
 
 
 
 
 

1. Організатор акції.
Організатором Акції є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570 (далі – Організатор).
Партнером Акції є «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн», що знаходиться за адресою: США, CA 94404 – 2775, м. Фостер-Сіті, бульвар Метро Сентер, 900 (далі – Партнер).

2. Строки та територія проведення акції.
Акція проходить з 01.06.2018 до 31.08.2018 включно (далі – період проведення акції) на території країн світу, де приймаються картки Visa (окрім Російської Федерації).

3. Учасники акції.
До участі в акції допускаються дієздатні фізичні особи – громадяни України, 18-60 років, клієнти ПриватБанку, держателі карток Універсальна Visa Gold чи Універсальна Visa Gold з фото від ПриватБанку.

4. Умови участі в акції.
4.1. Відповідати умовам, зазначеним у пункті 3 «Учасники акції» (урегульовуються на стороні Партнера).
4.2. Виконання учасником п. 4.1 цих правил свідчить про його згоду з умовами таправилами акції.
4.3. В акції беруть участь клієнти, що виконали такі умови:
вік 18-60 років;
мають картку Універсальна Visa Gold чи Універсальна Visa Gold з фото від ПриватБанку;
зареєструвались для участі в акції на сторінці https://promos.privatbank.ua/ua/rozrahovuytes-kartkoyu-otrymuyte-cashback.
протягом періоду акції від реєстрації здійснили одну або більше транзакцій з Універсальна Visa Gold чи Універсальна Visa Gold з фото від ПриватБанку за кордоном на сумму від 100 доларів (еквівалент).

5. Винагорода Акції.
5.1. За кожну оплату на суму від 100 доларів США в еквіваленті за курсом Національного банку на перше число поточного місяця, здійснену однією з карток Універсальна Visa Gold чи Універсальна Visa Gold з фото від ПриватБанку, за товари, роботи чи послуги через POS-термінал у будь-якій з країн Території проведення Акції, нараховується cashback 1% на рахунок «Бонус Плюс».
5.2. Банк не несе відповідальності за подальше використання Заохочень Учасниками після їх одержання, зокрема за неможливість Учасників скористатися наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
5.3. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків із Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
5.4. Право на участь в отриманні Заохочення мають ті Учасники Акції, які виконали умови Правил відповідно до розділу 3 та 4 цих Правил.
5.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
5.6. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

6. Порядок отримання винагороди.
6.1. Cashback нараховується до п'ятнадцятого числа місяця, наступного за місяцем здійснення Операції.
6.2. За весь період акції cashback не може перевищувати в сумі 200 доларів США в еквіваленті на одного клієнта.

7. Персональні дані.
7.1. Для проведення цієї акції (у т. ч. й для отримання призу) учасник має надати Організаторам інформацію (у т. ч. особисту інформацію), визначену цими правилами. Фактом участі в акції учасник підтверджує правильність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це визначено правилами.
7.2. Особисті дані зберігаються та опрацьовуються з метою реалізації статутної господарської діяльності Організатора. Збір інформації згідно з п. 7.1 також дозволить Організатору якнайшвидше передати призи переможцям, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повні відомості, а також послуги й продукти найвищої якості.
7.3. Організатор під час збору та подальшого використання отриманої інформації буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України про захист персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації та надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, і в порядку, що визначений чинним законодавством України. Партнер має право на передачу персональних даних учасників своїм партнерам у рекламних цілях із дотриманням вимог, зазначених у положеннях Закону України «Про захист персональних даних».
7.4. Беручи участь в акції, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання Організатором наданої ним інформації, методами, що не порушують чинного законодавства України, зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю, фото і текстового матеріалу або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у т. ч. право публікації (у т. ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, у мережі Інтернет, інтерв’ю ЗМІ, у разі отримання призу, а також для надсилання (передачі) інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Таке використання (передача) жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та в розумінні ч. 1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 від 01.06.2010 р. зі змінами та доповненнями.

8. Відповідальність.
8.1. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та електронної адреси).
8.2. Учасник розуміє та приймає на себе всю відповідальність та можливий ризик будь-якого роду, що може виникнути у зв’язку із порушенням умов, викладених у цих правилах.
8.3. Учасники погоджуються, що Організатор, його посадові особи, керівництво, співробітники, представники й агенти не несуть відповідальності та звільняються від будь-яких претензій у разі збитків або будь-якого роду витрат, понесених частково або повністю, прямо або опосередковано в результаті прийняття, розпорядження, використання або невикористання призу та/або участі в акції, і не вступають в будь-які суперечки, що виникли у зв’язку із цим.
8.4. Організатор не несе відповідальності у разі настання таких форс-мажорних обставин: стихійне лихо; пожежа; повінь; військові дії будь-якого характеру; блокада; суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення акції; інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
8.5. Відповідальність Партнера/Виконавця не виходить за межі вартості подарунків, зазначених у цих правилах та не несуть відповідальності за:
- за роботу/будь-які помилки операторів зв’язку, Інтернет провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочення Акції. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.
- Партнер/Виконавець не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Партнера/Виконавця, зокрема у зв’язку з відсутністю в Переможця необхідних документів, тощо.
Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
8.6. Відповідальність Партнера/Виконавця обмежується вартістю та кількістю заохочень Акції.
8.7. Зобов’язання з оподаткування вартості заохочення Акції забезпечується Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.
8.8. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Партнером/Замовником протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у разі їх затвердження Партнером/Замовником та їх оприлюднення в тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов. Партнер/Замовник не несуть відповідальності, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
8.8. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
8.8.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
8.8.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
8.8.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
8.8.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
8.9. Надання Учасником невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Партнера/Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.
8.10. Партнер/Виконавець не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.
8.11. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

9. Застереження.
9.1. Учасник підтверджує, що на додачу до умов цих правил він/вона ознайомлений(-а) з умовами використання та іншими угодами/правилами, на які є посилання в цій угоді, та погоджується з викладеними в них умовами.
9.2. Приймаючи умови цих правил, учасник підтверджує, що він/вона прочитав(-ла) і зрозумів(-ла) всі умови цих правил та всі інші нижчеперелічені супутні угоди/правила, розміщені на сайті https://promos.privatbank.ua/ua/rozrahovuytes-kartkoyu-otrymuyte-cashback , і приймає всі умови й положення зазначених угод/правил.
9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор/Виконавець Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
9.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
9.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.

Діліться враженнями

Обговорюйте і розповідайте друзям про акцію «Розраховуйтесь карткою Visa - отримуйте cashback» в соціальних мережах. Висловлюйте свої коментарі та пропозиції.