Мови

  • Русский

Переказуйте PrivatMoney на дивані разом з Visa

з 5 серпня 2020 до 5 жовтня 2020

Надсилайте або отримуйте перекази PrivatMoney з карткою Visa та вигравайте подарунки!

Надсилайте або отримуйте перекази PrivatMoney з карткою Visa та вигравайте подарунки!

Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку – власники картки Visa, яким виповнилося 18 років, із наявністю ІПН.

Як стати учасником акції?
Крок 1. Надішліть або отримайте переказ PrivatMoney на суму від $100 (екв.) з карткою Visa через будь-який канал ПриватБанку.
Крок 2. Оплатіть карткою Visa щонайменше 2 покупки на суму від 100 грн кожна.

Яка винагорода чекає на учасників?

  • Сертифікати на 500 грн (20 шт.)
  • 4 планшети

 Вітаємо переможців!

 

 Поширені питання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні правила проведення акції «Переказуй PrivatMoney на дивані разом з Visa»
1. Терміни та загальні положення правил.
1.1. Цими офіційними правилами акції «Переказуй PrivatMoney на дивані разом з Visa» (далі – акція), організатором якої є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – організатор), визначаються порядок та умови її проведення.
Переможця акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих правилах. Участь в акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих правил.
1.2. Територія проведення акції:
Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (ЗУ № 1207-VII від 15.04.2014 «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України»), а також низки населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (Указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014 та Постанова Верховної Ради України № 254-VIII від 17.03.2015 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями»).
1.3. Період проведення акції: 05.08.2020–05.10.2020 (включно).
1.4. Заохочення акції. Детальніше – в розділі 4 цих правил.
1.5. Учасниками акції є фізичні особи – громадяни України, які протягом періоду акції зареєструвалися та надіслали або отримали міжнародний переказ PrivatMoney з/на картку Visa на суму від $100 (в екв.) через будь-який канал ПриватБанку.
1.6. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення акції.

2. Учасники акції.
2.1. Учасники під час участі в акції зобов’язуються:
2.1.1. Дотримуватися вимог цих правил та норм чинного законодавства України.
2.1.2. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам.
2.1.3. Не чинити дій, які ставлять під сумнів правомірність та добросовісність участі такого учасника в акції.
2.1.4. Зазначати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих правилах.
2.2. Учасник, беручи участь у цій акції, підтверджує факт ознайомлення з правилами та свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної відмітки в реєстраційній формі (як деталізовано нижче). Порушення учасником цих правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення акції) або відмова учасника від їх належного виконання вважається відмовою учасника від участі в акції та отримання заохочень. У разі порушення будь-якої з умов та/або вимог цих правил, навіть за умови виконання всіх інших правил, така особа втрачає право на отримання заохочення акції та будь-яку компенсацію.
3. Порядок участі в акції.

3.1. Щоб узяти участь в акції та мати можливість отримати заохочення, учасник протягом періоду проведення акції має:
Отримати або надіслати міжнародний переказ через систему PrivatMoney з/на картку Visa на суму від $100 (в екв.), скориставшись одним з каналів банку. Оплатити карткою Visa щонайменше 2 покупки на суму від 100 грн кожна (враховуються купівлі в торгово-сервісних підприємствах (ТСП) та Інтернеті, а також безконтактна оплата за допомогою Google Pay та/або Apple Pay).

4. Заохочення акції та порядок їх отримання.

4.1. Заохочення акції:
4 планшети – по 2 шт. на місяць;
20 сертифікатів на 500 грн – по 10 шт. на місяць.
4.2. Заміна заохочення акції будь-яким іншим благом не допускається.
4.3. Порядок отримання заохочення:
1. За період з 05.08.2020 до 05.09.2020 переможців у розіграші подарунків (10 сертифікатів та 2 планшети) буде опубліковано на сторінці акції до 11.09.2020.
2. За період з 06.09.2020 до 05.10.2020 переможців у розіграші подарунків (10 сертифікатів та 2 планшети) буде опубліковано на сторінці акції до 25.10.2020.
4.4. Для одного переможця передбачено тільки один подарунок за весь період акції.
4.5. Переможців буде визначено випадковим чином за допомогою сервісу random.org.
4.6. Кількість заохочень акції, що зазначено в п. 4.1 правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити акцію в разі дострокового вичерпання заохочень, що зазначено в п. 4.1 правил.
4.7. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків із заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.8 Неухильне дотримання всіх умов цих правил є необхідною умовою отримання учасником заохочення акції.
4.9. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими правилами, позбавляє відповідного учасника можливості отримати заохочення акції.
5. Обмеження.

5.1. Отримання заохочення акції допускається лише учасником, який здобув право на отримання заохочення. До участі в акції не допускаються співробітники організатора та особи, які не мають особистого ідентифікаційного податкового номера України.
5.2. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.3. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору): стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку організатора обставини.
6. Персональні дані.

6.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно та самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в акції та отриманням заохочення.
6.2. Беручи участь в акції, кожен учасник таким чином надає свою пряму добровільну згоду організатору на збирання, зберігання та опрацювання персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися переможцем для отримання заохочення акції (далі – персональні дані) для ідентифікації переможця та оподаткування заохочень, вручених переможцю.
Кожен учасник, беручи участь в акції, надає організатору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, на публікацію (у т. ч. його імені та зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься організатором. Надання такої згоди розглядається відповідно до ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
6.3. Переможець на вимогу організатора зобов’язується надати письмову згоду на опрацювання своїх персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним персональні дані використовуються винятково з метою проведення акції.
6.4. Беручи участь в акції, переможець підтверджує, що з моменту початку його участі він належним чином повідомлений про мету збору його персональних даних, кількість та зміст зібраних даних (ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»).
7. Додаткові умови:

7.1. Інформування щодо правил та умов акції, а також про порядок отримання заохочень здійснюється шляхом розміщення правил на офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/
7.2. Організатор акції не несе відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, внаслідок яких участь в акції стає неможливою: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення акції тощо.
7.3. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовано цими правилами, вирішення таких питань організатор акції залишає за собою. Таке рішення організатора акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.4. Терміни, що вживаються в цих правилах, стосуються лише акції, що проводиться в межах цих правил.
7.5. Усі питання, що прямо не врегульовано в цих правилах, регулюються відповідно до чинного законодавства України.