Дарим месяц парковки за автогражданку!

с 1 августа 2019 по 31 августа 2019

Акция завершена!

Акция завершена!

Кто может участвовать в акции?
Совершеннолетние клиенты ПриватБанка – держатели карт ПриватБанка платежной системы Visa.

Как принять участие в акции?
Для участия в акции нужно в период проведения акции приобрести электронный полис ОСГПО в мобильном приложении Privat24, рассчитавшись за него своей картой Visa ПриватБанка. Обращаем ваше внимание, что началом действия полиса может быть любая дата в текущем или следующем году.

Какое вознаграждение ждет участников акции?
Возврат стоимости парковки для автомобиля, номер которого указан в полисе, за месяц (30 календарных дней) со дня приобретения полиса ОСГПО, но не более 60 грн в день на одного участника.
Парковку необходимо оплачивать картой Visa ПриватБанка в мобильном приложении Privat24.

Оформляйте электронный полис ОСГПО в мобильном приложении Privat24, и мы вернем вам стоимость парковки за месяц!

 Часто задаваемые вопросы

 
 
 
 
 
 

1. Терміни та загальні положення.
1.1. Цими правилами акції ПриватБанку та платіжної системи Visa «Отримай місяць безкоштовного паркування за автоцивілку!» (далі – Акція), організатором якої є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор), визначаються порядок та умови її проведення.
Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих правил.
1.2. Територія проведення Акції.
Акція проводиться виключно в містах Львів, Дніпро, Київ.
1.3. Акція проходить з 01.08.2019 до 31.08.2019 (далі – період проведення Акції).
1.4. Заохочення. Детальніше – у розділі 4 цих правил.
1.5. Учасники Акції. Фізичні особи – повнолітні громадяни України які в період Акції придбали/оформили електронний поліс ОСЦПВ в мобільному додатку Privat24, сплативши за нього карткою Visa. Дата початку дії поліса може бути будь-яка в поточному або наступному році.
1.6. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни правил та розміщення нової версії правил на офіційній сторінці.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. Дотримуватися вимог цих правил та норм чинного законодавства України.
2.1.2. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам.
2.1.3. Не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.
2.1.4. Зазначати повні, коректні та достовірні відомості, визначені в цих правилах.
2.2. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з цими правилами та свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання заохочень. У разі порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих правил, навіть за умови виконання всіх інших правил, така особа втрачає право на отримання заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб узяти участь в Акції та мати можливість отримати заохочення, Учасник має протягом періоду проведення Акції придбати електронний поліс ОСЦПВ в мобільному додатку Privat24, скориставшись карткою ПриватБанку платіжної системи Visa.

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1. Організатор повертає вартість паркування, оплаченого карткою Visa ПриватБанку через мобільний додаток Privat24, за місяць (30 календарних днів) з дня придбання електронного полісу ОСЦПВ.
4.2. Максимальна сума повернення коштів – 60 грн на день на одного учасника Акції.
4.3. В акціє беруть участь тільки електронні поліси ОСЦПВ, придбані в мобільному додатку Privat24 карткою Visa ПриватБанку в період проведення Акції, та індивідуальний реєстраційний знак (номер) автомобіля, який зазначено в придбаному за умовами Акції полісі.
4.4. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків із заохочень Акції, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.5. Неухильне дотримання цих правил є необхідною умовою отримання учасником заохочення.
4.6. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими правилами, позбавляє відповідного учасника можливості отримати заохочення.

5. Обмеження.
5.1. Отримати заохочення може лише учасник, який здобув право на отримання заохочення. До участі в Акції не допускаються співробітники Організатора та особи, які не мають особистого ідентифікаційного податкового номера України.
5.2. Якщо учасник з яких-небудь причин не може отримати заохочення Акції особисто, такий учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.3. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.4. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха; пожежа; повінь; військові дії будь-якого характеру; блокади; зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України; оголошення про мобілізацію; введення воєнного чи надзвичайного стану; інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6. Умови виплати винагороди.
6.1. Заохочення (п. 4.1 цих правил) зараховується на рахунок картки, з якої здійснено оплату паркування, або на будь-яку іншу картку ПриватБанку платіжної системи Visa в гривні, що належить учаснику Акції. Виплата заохочення буде відбуватися після закінчення Акції один раз на два тижні.

7. Персональні дані.
7.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно та самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням заохочення.
7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник у такий спосіб надає свою пряму добровільну згоду Організатору на збирання, зберігання та опрацювання наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися переможцем для отримання заохочення (далі – персональні дані) для ідентифікації переможця та оподаткування заохочень, вручених переможцю, та на передачу таких даних партнеру.
Кожен учасник шляхом участі в Акції надає Організатору пряму згоду та право на безкоштовне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у т. ч. право публікації в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором (ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних»).
7.3. Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на опрацювання своїх персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним персональні дані використовуються винятково з метою проведення Акції та протягом періоду проведення Акції.
7.4. Беручи участь в Акції, переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його персональних даних, зміст зібраних даних, свої права (ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних») та про осіб, яким його дані передаються.

8. Додаткові умови.
8.1. Інформування щодо правил та умов Акції, а також про порядок отримання заохочень здійснюється шляхом розміщення правил на офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/
8.2. Партнер, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин: стихійні лиха; пожежа; повінь; військові дії будь-якого характеру; блокади; суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції; інші непідвладні контролю обставини, внаслідок яких участь в Акції стає неможливою.
8.3. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.
8.4. Усі питання, прямо не врегульовані в цих правилах, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Дарим месяц парковки за автогражданку! » в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.