Освежающий кешбэк за международные переводы в дистанционных каналах

с 1 июня 2019 по 31 августа 2019

Акция завершена!

Акция завершена!

Кто участвует в акции?
Клиенты ПриватБанка, которым исполнилось 16 лет, с наличием ИНН.

Как принять участие?
Шаг 1. Зарегистрируйтесь в акции.
Шаг 2. Получите или отправьте международный перевод через дистанционные каналы ПриватБанка на сумму от 50 USD (в экв.) с картой Mastercard от ПриватБанка.
Шаг 3. Совершите не менее 5 оплат картой Mastercard на сумму от 50 грн каждая.

Какое вознаграждение ждет участников?
Кешбэк 100 грн на гривневую карту Mastercard от ПриватБанка.

ПриватБанк предлагает различные способы для отправки/получения международных переводов.

А карта Mastercard позволит оценить преимущества наших дистанционных каналов.

 Часто задаваемые вопросы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Освіжаючий кешбек»

1. Цими Офіційними правилами акції «Освіжаючий кешбек» (далі – Акція) організатором якої є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор)» визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.

2. СТРОКИ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.
Акція проходить з 01.06.2019 до 31.08. 2019 (включно).
(далі – період проведення акції).
Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.
«Учасник Акції» фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 16 років, з наявністю ІПН.

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.
4.1. провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції, визначеною Організатором.
4.2 Отримати / відправити міжнародний грошовий переказ з карткою Mastercard у будь-якому каналі самообслуговування Банку: через комп'ютер або мобільний додаток Privat24, банкомат, ТСО, (надалі - «Учасник» та/або «Учасники»).

4.3. Сума отриманого або відправленого міжнародного переказу повинна бути від 50$ (экв.)
4.4. Оплатити карткою Mastercard від п’яти покупок на суму від 50 грн (за кожну транзакцію) у наземни або онлайн магазинах, протягом періоду акції. (допускається оплата безконтактним шляхом через Google Pay, Apple Pay).
Цими діями клієнт підтверджує бажання взяти участь в акції й отримати подарунки, передбачені преміальним фондом акції (п. 5).

5. Заохочення Акції та порядок його отримання.

5.1 Організатор одноразово повертає 124,22 грн. без урахування податку (буде зараховано на карту 100,00 грн з урахуванням податку) на основний рахунок картки Клієнта (далі – Заохочення Акції).
5.2. Загальна сума повернень грошових коштів (Заохочень Акції) одному Учаснику Акції – не більше ніж 100,00 грн за весь Період Акції.
5.3. Кількість заохочень Акції, що зазначені в п. 4.1 Правил, обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п. 4.1 Правил.
5.4. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, Акції здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
5.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
5.6. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

6. Обмеження.

6.1. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. До участі в акції не допускаються співробітники Організатори та особи, які не мають особистого ідентифікаційного податкового номеру України.
6.2. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
6.3. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
6.4. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

7. Умови виплати винагороди.

7.1. Винагорода зараховується унікальним Учасникам Акції, які виконали умови п. 4 цих Правил.
7.2. Винагорода повертається на основний рахунок гривневої картки Mastercard, терміном:
термін з 1.06 - 30.06 - виплата до 15.07
термін з 1.07 - 31.07 - виплата до 15.08
термін з 1.08 - 31.08 - виплата до 20.09.2019
Пріоритет виплати винагороди — Картка для виплат
7.3. У разі відсутності активної гривневої Картки для виплат в Учасника Акції, виплата винагороди проводиться на гривневу Картку Mastercard “Універсальна”
7.4 У разі відсутності активної гривневої Картки Mastercard, виплата винагороди учаснику неможлива.

8. Персональні дані

8.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
8.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору на збирання, зберігання та обробку наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю та на передачу таких даних Партнеру.
Кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
8.3. Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
8.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

9. Додаткові умови:
9.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/ .
9.2. Партнер, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ними третіх осіб, обставини, внаслідок яких Участь у Акції стає неможливою.
9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
9.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
9.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Освежающий кешбэк за международные переводы в дистанционных каналах» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.